Pedigree

Jogi nyilatkozat

A Mars Incorporated Vállalatcsalád Által Üzemeltetett Honlapokra Vonatkozó Általános Szerződési Feltételek.

Üdvözöljük honlapunkon! A Mars Incorporated ("Mars") vállalatcsalád tagjaként online tájékoztatási és kommunikációs szolgáltatásokat ajánlunk Önnek, amit remélünk, hogy szórakoztatónak és informatívnak fog találni. A cybertérnek van néhány szabálya, amelyet látogatóinknak be kell tartaniuk honlapunk használata során, ezért valamennyi látogatónkat arra kérünk, hogy gondosan olvassa el az Általános Szerződési Feltéteket ("Megállapodás").

Kérjük, ügyeljen arra, hogy gondosan olvassa el ezt a Megállapodást, különösen a felelősségünk kizárására, illetve korlátozására vonatkozó részeket, tekintettel arra, hogy e honlap Ön által történő használata e Megállapodás rendelkezéseinek és feltételeinek elfogadásának minősül.

Nem áll szándékunkban gyakran változtatni a szerződési feltételeinken, de a változtatás jogát fenntartjuk. Ha ellátogat a honlapunkra, javasoljuk, hogy mindig ellenőrizze és bizonyosodjon meg arról, hogy elolvasta a legfrissebb szerződési feltételeinket, és azokkal egyetért. Szerződési Feltételeinken kizárólag a jövőre nézve fogunk változtatni. Visszamenőleges hatállyal általában nem módosítunk szerződési feltételeinken, hacsak erre jogszabály nem kötelez bennünket. Amennyiben Ön a módosítást követően is használja ezt a honlapot, ezzel elfogad valamennyi új vagy módosított rendelkezést.

Szellemi tulajdonjogok

Szerzői jogok

A honlapon található valamennyi műalkotáshoz, grafikához, szöveghez, video- és audio kliphez, védjegyekhez, logókhoz és valamennyi egyéb, a jelen honlapon hozzáférhető tartalomhoz ("Tartalom") kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok a Mars tulajdonát képezik, vagy azokat a Mars engedély alapján használja.

Bár Ön a honlap bármely részét személyes célokra át tudja másolni saját számítógépére, tilos a honlapon hozzáférhető Tartalom átmásolása, illetve más műben - ideértve az ön saját honlapját is - történő felhasználása, valamint tilos a Tartalom bármely más, nyilvános vagy kereskedelmi felhasználása. Ezt azt jelenti, hogy az engedélyünk nélkül Ön nem jogosult a honlapunk semmilyen részét elérhetővé tenni vagy újrafelhasználni. Ez azt is jelenti, hogy a Mars fenntart minden, a Tartalomra vonatkozó jogot és jogcímet, beleértve valamennyi letölthető szoftvert vagy kódot, bármely, a szoftver által generált vagy abban meglévő képet és valamennyi kapcsolódó adatot. Tilos a fentiek másolása, megváltoztatása, sokszorosítása, feltöltése, továbbítása, terjesztése, visszafordítása, szétbontása vagy valamely egyéb módon történő átalakítása.

Tilos a tartalomhoz esetlegesen fűzött, szerzői jogokkal, védjegyekkel vagy bármely egyéb megjelölésekkel kapcsolatos tájékoztatás eltávolítása vagy megváltoztatása. Amennyiben a honlapunkra mutató linket kíván létrehozni, azt megteheti, de kérjük, hogy ne használja a Tartalmat saját honlapján. Kifejezett írásbeli engedélyünk hiányában nem hozhat létre az oldalainkra mutató deep linket (azaz a honlapon kívül más oldalra mutató linket).

Védjegyek

Ellenkező utalás hiányában valamennyi, a honlapon használt védjegy a Mars vagy üzleti partnerei tulajdonát képezi.

Beadványok

Tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatainak védelméhez való jogát, különös tekintettel bármely Ön által esetlegesen a Marsnál történő elhelyezkedés céljából benyújtott pályázatra. Álláspályázatokon kívül örömmel fogadunk bármely Öntől kapott történetet, észrevételt, javaslatot, ötletet, grafikát, képet vagy bármi mást, de kérjük ne feledje, hogy az ilyen anyagnak a honlapon történő feltöltésével vagy részünkre való elküldésével egyidejűleg valamennyi azzal kapcsolatos jogát a Marsra ruházza át, és attól függően, hogy milyen jog alkalmazandó, a Mars vagy tulajdonosává válik az Ön által számunkra a honlapon keresztül küldött anyagnak, vagy a Mars kizárólagos és időben korlátlan felhasználási jogot szerez az anyag felhasználására.

A fentiek alapján valamennyi történet, megjegyzés, javaslat, ötlet, grafika, kép vagy bármely egyéb információ, amelyet ezen a honlapon keresztül töltöttek fel vagy küldtek el a Marsnak nem egy állásra való jelentkezéssel összefüggésben, automatikusan a Mars tulajdonává válik vagy arra a Mars használati jogot szerez. Ezen információk nem minősülnek bizalmas jellegű vagy titkos információnak, és azokat a Mars saját belátása szerint hasznosíthatja, ideértve annak másolását, nyilvánosságra hozatalát, kiadását vagy sugárzását ezen a honlapon vagy bárhol másutt, az Interneten vagy bármely más, akár jelenleg már ismert akár a későbbiekben feltalálandó közvetítő eszközzel. Ön semmilyen körülmények között nem jogosult semmiféle ellentételezésre, ha az Ön által rendelkezésünkre bocsátott anyagot bármely célra felhasználjuk.

Használat korlátozása

A honlap használata során nem folytatható semmilyen jogellenes, sértő vagy bántó olyan tevékenység, amely harmadik személyek jogait sérti, vagy amely másokat a honlap használatában és élvezetében korlátoz. Írásbeli engedélyünk nélkül Ön nem jogosult a honlap megfigyelésére vagy Tartalom másolására semmilyen robot, "bot", pók, automata keresőprogram (crawler) vagy egyéb automatikus eszköz használatával vagy egyéb manuális módon, illetve nem folytathat semmilyen olyan tevékenységet, amely a honlap rendeltetésszerű működését akadályozza. Ön vállalja, hogy a Marsot, a Mars leányvállalatait, fiókvállalatait, munkatársait és tisztségviselőit mentesíti, megóvja és kártalanítja valamennyi kártól, felelősségtől és költségtől (az ésszerűen felmerült ügyvédi költségeket is ideértve) mely harmadik személyek által támasztott olyan követelésből származik, amely az Ön honlap-használatából ered vagy azzal kapcsolatos. Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön honlapunkhoz való hozzáférési jogát bármikor előzetes értesítés és indokolás nélkül megszüntessük.

Jóváhagyás hiánya

Annak ellenére, hogy a honlap utalhat harmadik személyek termékeire vagy szolgáltatásaira, és harmadik személyek honlapjára, illetve harmadik személyektől származó tájékoztatásra linket tartalmazhat, ez nem jelenti azt, hogy azokat a Mars jóváhagyólag minősíti, illetve azokkal kapcsolatban a Mars semmilyen kijelentést, vagy kötelezettségvállalást nem tesz. A más webhelyekre mutató linkeket kizárólag az Ön kényelme érdekében biztosítjuk. A harmadik személyek termékeivel, szolgáltatásaival vagy honlapjával kapcsolatos döntéseket Önnek kell meghoznia.

Titoktartás

Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Politikánkat, valamint az adatvédelmi hozzájárulásokat, amelyet a Mars állásajánlatára történő jelentkezéskor szükséges megadnia. Ennek célja, hogy tájékozódjon arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk a honlapon keresztül, azokat hogyan kezeljük, és azokat milyen célokra használjuk fel.

Honlap használata: felelősség korlátozása és kizárása

Sem a Mars, sem valamely tagvállalata, sem azon személyek, akik segítettek ezen honlap kifejlesztésében, megalkotásában, vagy a honlap tartalmának létrehozásában, illetve a honlapra történő eljuttatásában, nem felelős semmilyen olyan kárért, amely a honlap ön által történő használatához vagy használhatatlanságához kapcsolódik, még abban az esetben sem, ha tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről, kivéve, ha a károkozó személy szándékosan vagy súlyosan gondatlanul járt el, vagy amennyiben a felelősséget egyébként nem lehet jogszerűen kizárni. ez nem kizárólagosan kiterjed:

  • az olyan kártérítési igényekre, amelyek arra irányulnak, hogy önt közvetlenül kompenzálják bármely veszteség vagy sérelem miatt;
  • az olyan károkra (és az emiatt támasztott kártérítési igényekre), amely nem közvetlenül egy adott cselekményből, hanem kizárólag egy adott cselekmény következményeiből vagy eredményeiből közvetett módon erednek (következményi károk); és
  • egyéb károkra, kártérítési igényekre és költségekre, mint például járulékos, különleges vagy ún. büntető kártérítés (punitive damages).

A fenti felelősség-kizárás nem érinti a halál vagy személyi sérülésekért fennálló, illetve a jogszabályon alapuló vagy szerződéses kötelezettség megszegése miatti felelősséget.

Ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy pontos tájékoztatást nyújtsunk a honlapunkon, azonban a pontosságot nem garantáljuk, illetve a honlapon található Tartalom bármely részének használatával, vagy az ilyen használat eredményével kapcsolatban nem állítjuk, hogy az pontos vagy megbízható lenne.

A fentiek korlátozása nélkül és a jogszabályok biztosította keretek között a honlapon található funkciók, a honlap működése és a honlapon található valamennyi tartalom adott állapotban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, azzal kapcsolatban semmilyen kifejezett vagy vélelmezett szavatosságot, ideértve de nem kizárólagosan az eladhatósággal kapcsolatos, meghatározott célra való alkalmasságra, pontosságra vagy jogszerűségre vonatkozó vélelmezett szavatosságot nem vállalunk (azonban nem zárunk ki semmilyen olyan vélelmezett szavatosságot vagy feltételt amely jogszerűen nem zárható ki). Önt nem illetik meg szavatossági jogok azért, ha önt megzavarják a honlapon található információk élvezetében. nem vállalunk kötelezettséget azért, hogy a honlapunk, a rajta található információ vagy a mi erőfeszítéseink kielégítik az ön céljait vagy szükségleteit.

Bár fenntartjuk annak a jogát, hogy eltávolítsunk minden olyan közlést vagy egyéb információt, amelyet sértőnek vagy egyéb okból kifogásolhatónak találunk, nem vállalunk felelősséget semmilyen, a honlapunk használói által elhelyezett anyagért, illetve az olyan információkért, amelyet valamely általunk linkelt honlap tartalmaz. Ön elfogadja, hogy sem a Mars, sem tagvállalatai nem felelősek semmilyen, a honlap többi használójának vagy bármely egyéb harmadik személy becsületsértő, sértő, vagy jogsértő tevékenységéért.

Szerzői jogi képviselő

Politikánk részét képezi, hogy megfelelően reagálunk azokra a szerzői jogi jogsértésekkel kapcsolatos értesítésekre, amelyek megfelelnek az amerikai digitális millenniumi szerzői jogi törvény (us digital millennium copyright act vagy "dmca") rendelkezéseinek, amibe beletartozik az is, hogy eltávolítjuk vagy megszüntetjük a hozzáférést ahhoz az anyaghoz, amely az állítólagosan jogsértő tevékenység tárgya. Kérjük, hogy a honlappal vagy annak tartalmával kapcsolatos szerzői jogi jogsértésre vonatkozó értesítéseiket vagy észrevételeiket a Mars kijelölt Dmca képviselője részére küldjék meg:

Dmca Agent
c/o Consumer Care Department
Mars, Incorporated
800 High Street
Hackettstown, NJ 07840
dmca.agent@mars.com

A Mars Dmca képviselőjétől egyben a Mars Dmca eljárásrendjéről is szerezhetnek másolatot. Ugyanakkor kérjük, hogy más ügyben ne küldjenek leveleket, illetve ne kérjenek tájékoztatást a Dmca képviselőnktől, aki kizárólag Dmca értesítésekre és tájékoztatáskérésre fog reagálni.

Egyéb

Amennyiben a jelen megállapodás bármely rendelkezése bármely okból semmisnek, érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlenné találtatnék, a megállapodásnak ez a része a szerződéstől elválik, ám egyébként a jelen megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, illetve kikényszeríthetőségét nem érinti. A Mars a jelen megállapodást saját és valamennyi tagvállalata nevében köti meg. Ennek megfelelően a Marsot megilleti valamennyi, a jelen szerződésből folyó előny és jogosult a megállapodást kikényszeríteni tagvállalatai nevében is. A Mars fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy bármely, a jog szerint őt megillető jogorvoslatot, igénybe vesz, amennyiben ön megszegi a megállapodást.


Pedigree® Mindenünk a kutya! © 2018 Mars Magyarország Értékesítő Bt.